PP zaŠtita

 

Poslovima protivpožarne zaštite se bavimo sa velikim uspehom a kao dokaz je to što su nam mnoga preduzeća ukazala poverenje za pružanje tih usluga.
Poslovima protivpožarne zaštite obuhvaćeno je
:

 • Poslovno tehnička saradnja – usluge referenta zaštite od požara

Na teritoriji Republike Srbije više od 30 preduzeća nam je poverilo vođenje poslova zaštite od požara.
U svim preduzećima u kojima obavljamo poslove referenta zaštite od požara  vršimo besplatno:

  • Kontrolu, servisiranje vatrogasne opreme tj. protivpožarnih  aparata i hidrantske instalacije;
  • Obuku svih zaposlenih radnika iz oblasti zaštite od požara po članu 53. Zakona o zaštiti od požara;
  • Periodični preventivni pregled objekata sa aspekta zaštite od požara;
  • saradnje u pogledu stručne pomoći u izvršenju mera protivpožarne zaštite.

Za obavljanje navedenih poslova angažuju se lica sa adekvatnom stručnom spremom i položenim stručnim ispitom iz oblasti zažtite od požara.

 • Izrada normativnih akata iz oblasti zaštite od požara

Vršimo izradu svih normativnih akata propisanim Zakonom o zaštiti od požara: Program obuke zaposlenih radnika, Pravila zaštite od požara sa izradom plana evakuacije i dr.

 • Obuka iz oblasti zaštite od požara

Vršimo obuku i proveru znanja zaposlenih radnika iz oblasti zaštite od požara, prema Programu obuke.
Obuku radnika vrše visokoobrazovani predavači sa dugogodišnjim iskustvom. DVD Vračar raspolaže kabinetom opremljenim za izvođenje obuke, a obuku po dogovoru možemo vršiti i u prostorijama naših klijenata.

 • Organizovanje pripremne nastave za polaganje stručnog ispita iz oblasti zaštite od požara.

DVD „Vračar“ preko 25 godina organizuje pripremnu nastavu za polaganje stručnih ispita iz oblasti zaštite od požara. Svi predavači su visoko obrazovani i stručni za izvođenje nastave, za šta poseduju saglasnost MUP-a.
Kvalitet organizovanja nastave potvrđuje visok procenat prolaznosti kandidata na ispitu. Obuka se vrši u našem kabinetu-učionoci a po dogovoru obuku možemo vršiti i u prostorijama naših klijenata. 


GALERIJA

Marketing i prodaja

 

Adresa:Metohijska 42 lok. 2
Tel:381 (0)11 2410-604
E-mail: vesnaristic@dvdvracar.org.rs

kontakt

 

Adresa:Metohijska 42 lok. 2
Telephone:381 (0)11 2459-663
FAX: 381 (0)11 2459-663
E-mail: office@dvdvracar.org.rs