Izrada akta o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja

 

Akt o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja je dokument koji je obavezan za sva pravna lica, sem onih izuzetih Zakonom o privatnom obezbeđenju, (Član 3. , Član 9. i Član 20.„Sl glasnik“ RS, 87/18 ) i koji izrađuje ovlašćeni procenitelj (koji je registrovan i ovlašćen od strane MUP Republike Srbije) u skladu sa Zakonom o privatnom obezbeđenju i sa zahtevima standarda SRPS A.L2.003:2017.

Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja ima zadatak da prepozna svako ugrožavanje ljudi, imovine i procesa poslovanja. Cilj procene je da predvidi izazove i pretnje kojima je izložena jedna organizacija kroz analizu 11 grupa rizika i da osposobi organizaiju da svojim delovanjem utiče na njihovo ili potpuno eliminisanje ili svođenje na najmanji mogući nivo.

Izrađuje ga tim stručnih lica obučenih da prepoznaju rizike u Vašoj kompaniji i da predloži adekvatne mere i procedura za postupanje sa rizikom (fizička zaštita, tehnička zaštita, normativne mere, i opcije za ublažavanje).

Akt je živi dokument koji se mora usklađivati najmanje jednom na svake tri godine i u slučajevima spoljnih i unutrašnjih promena u okruženju Vaše kompanije. Jedan od bitnijih parametara prilikom izrade dokumenta je princip usaglašenosti odnosa cena-efikasnost .

Nakon izrade Akta procene rizika sačinjava se i Plan obezbeđenja, odnosno plan postupanja sa rizicima, na osnovu akta o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja.

ZAKONSKA REGULATIVA
- Zakon o privatnom obezbeđenju Član 3. , Član 9. i Član 34. Član 20.(„Sl glasnik RS, br.104/2013, br.42/15 i 87/18 );
- Uredba o minimalnim tehničkim uslovima ugradnje sistema tehničke zaštite u bankama i drugim finansijskim organizacijama Član 2. stav jedan i Član 7. stav jedan („Sl glasnik RS, br. 98/2016);
- Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o načinu vršenja poslova tehničke zaštite i korišćenju tehničkih sredstava Član 8. stav jedan („Sl glasnik RS, br.19/2015 i br.71/2017).

GALERIJA

Kontrolni operativni centar

 

Adresa:Metohijska 42 lok. 2
Tel:381 (0)11 2417-440
Mob: 381 (0)65 9282-099

kontakt

 

Adresa:Metohijska 42 lok. 2
Telephone:381 (0)11 2459-663
FAX: 381 (0)11 2459-663
E-mail: office@dvdvracar.org.rs